se gb

 

eu_flag.gif

Karolinska Development
is supported by the European
Union through the “Technology
Transfer Pilot Project”

karolinska development

Karolinska Developments mål är att skapa värde för patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas eller utlicensieras med hög avkastning. Affärsmodellen är att SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA innovationer till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås samt KOMMERSIALISERA innovationer genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter.

 

funnel_sv.png

 

Selektera

Karolinska Development har en välstrukturerad urvalsprocess för att selektera de kommersiellt mest intressanta medicinska innovationerna som utvärderats av KIAB. Läkemedelsutveckling präglas av hög risk. Orsaken till misslyckade utvecklingsprojekt är i de flesta fall biverkningar eller otillräcklig effekt. Ett framgångsrikt val av innovationer är grundläggande för Karolinska Developments affärsmodell och därför är inflödet av nya projekt av stor vikt. En nyckel till framgång ligger i att välja ut de innovationer som kan utvecklas från vetenskapliga fynd till produkt och har betydande kommersiell potential. I dagsläget har över 1 300 projekt utvärderats av KIAB.

Innovationer ska för att bli föremål för utvärdering:

  • svara mot ett medicinskt behov och uppvisa stor internationell kommersiell potential;
  • vara baserade på en unik teknik med ursprung i framstående forskning och;
  • ha säkrat eller ha potential att säkra starka immateriella rättigheter.

Efter ett första urval genomgår projekten en valideringsperiod vilken finansieras av Karolinska Development. När vissa milstolpar har nåtts kan Karolinska Development investera enligt en fastställd modell. Karolinska Development har som mål att investera i cirka fem projekt per år.

Utveckla

Portföljbolagen grundas ofta tillsammans med innovatörerna och drivs till en början virtuellt med inga eller endast ett fåtal anställda. Under de första sex till tolv månaderna har bolagen normalt minimala fasta kostnader och den tekniska utvecklingen sker genom outsourcing.

Innovatören, som ofta är anställd vid en akademisk institution, sitter normalt i styrelsen och fungerar även som vetenskaplig rådgivare. VD:n för ett portföljbolag har ett nära samarbete med en representant från Karolinska Development vilken i de flesta fall även är styrelseledamot i bolaget. Bolagen kapitaliseras för att nå nästa milstolpe, normalt inom en period på sex till arton månader. Detta innebär en kontinuerlig utvärdering av utvecklingsprojekten och de projekt som inte uppnår de uppsatta målen avvecklas. Under de första tre till fyra åren är rörelsekostnaderna för bolaget ofta begränsade till några få miljoner kronor per år, vilka täcker externa studier och VD-lön. Under de påföljande åren har Karolinska Development och andra investerare en viktig roll i att rekrytera nyckelkompetens till bolagen. 

Kommersialisera

Karolinska Development avser att realisera värden genom att avyttra portföljbolagen eller genom att utlicensiera produkter. Sådana transaktioner (särskilt utlicensieringar) är vanligtvis uppdelade i en engångsersättning följt av betalningar baserade på förutbestämda utvecklingsmilstolpar samt royalty på framtida försäljning.

Karolinska Development har en flexibel exitmodell men det finns två skäl som talar för att läkemedelsprodukter i första hand kommer att ha sin exit vid fas II. För det första indikerar en framgångsrik fas II-studie att läkemedlet har effekt på patienter, vilket är en viktig värdehöjande faktor i förhandlingen kring en utlicensiering eller försäljning. För det andra krävs det ofta stora patientgrupper för att slutföra produktutvecklingen i kliniska fas III-prövningar, vilket i många fall kräver helt andra resurser än vad Karolinska Development har men som finns hos etablerade läkemedelsföretag. Flera licensaffärer slöts under 2011 med projekt liknande Karolinska Developments beträffande fokusområde och utvecklingsfas.

Antal licensavtal av läkemedelskandidater fram till och med fas IIlicens_sv.png

 

De stora läkemedelsbolagen har visat ett stadigt ökande intresse för att investera i innovationer från externa företag.


Källa: MedTrack